top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERIN NIMI​

Yrityksen Gutz Racing Oy rekisteri, koostuen seuraavista osista:​
- asiakasrekisteri - kuluttajat ja yritykset (palveluita ostaneet)
- rekisteri rekrytointihakemuksen täyttäneistä

2. REKISTERIN PITÄJÄ JA VASTUUHENKILÖ

Niko Hirvonen | Gutz Palvelut Oy
www.gutzpalvelut.com
info@gutzpalvelut.com


3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetusten mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Asiakassuhde ja/tai käsittely suoramarkkinointi- tai tilastotarkoituksessa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, rekrytointi tms.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tässä asiakasrekisterissä säilytämme tietoja 12kk tai koko asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen 12kk. Säillytysaika voi olla myös kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan pidempi.

Verkkosivustojen IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiäevästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. SÄÄNNÖNMUIKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöidentietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetusten mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Seuraavassa esitetään Gutz Racing oy:n julkisten sivustojen käyttöehdot. Gutz Racing Oy voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata, eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä.

1. TEKIJÄNOIKEUDET​

Gutz Racing Oy:lla on pääsääntöisesti tekijänoikeus sivuston sisältöön. Tätä sivustoa, tai mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman Gutz Racing oy:lta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

2. SIVUSTON TURVALLISUUS JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Gutz Racing Oy:n sivustoilla kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Gutz Racing Oy ei myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

3. EVÄSTEET

Sivustolla Gutz Racing Oy käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voidaan käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

bottom of page